Informacje dla nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego “Czysty Region” obejmuje (poza zabudową zamieszkałą) nieruchomości niezamieszkałe takie jak:

  •  gminne jednostki organizacyjne, 
  • gminne spółki, 
  • przedszkola i szkoły podstawowe (w rozumieniu Prawa oświatowego), 
  • żłobki i kluby dziecięce. 

Właściciele powyższych nieruchomości są zobowiązani do złożenia do Związku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (należy wybrać właściwy wzór dla nieruchomości niezamieszkałych).