Projekty współfinansowane przez Unię Europejską

RPO+OP+EFRR kolor

 

Znalezienie i pozyskanie współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej zadań realizowanych przez Związek  stanowi dla nas priorytet.    

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, system gospodarowania odpadami komunalnymi organizowany przez gminy i ich związki powinien się samofinansować, tzn. jego koszty należy pokrywać ze środków uzyskanych przez gminę (lub związek) z opłat od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady. Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych na zadania związane z gospodarką odpadami, do budżetu Związku wraca część poniesionych środków finansowych, która może zostać spożytkowana na kolejne przedsięwzięcia.    

W ramach dotacji z funduszy europejskich, Związek realizuje zadania polegające m.in. na budowie i wyposażeniu PSZOK - Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w każdej gminie członkowskiej czy prowadzeniu edukacji ekologicznej.    

Projekty  realizowane przez Związek Międzygminny "Czysty Region" współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:
 1. Budowa PSZOK na terenie gmin Ujazd, Walce
 2. Budowa PSZOK na terenie gminy Zdzieszowice zrzeszonej w Związku Międzygminnym „Czysty Region"
 3. Kompleksowa kampania edukacyjna i informacyjna Związku Międzygminnego „Czysty Region" w zakresie gospodarowania odpadami, pod nazwą: „Odpady jako cenny surowiec"
 4. Budowa PSZOK na terenie gmin Polska Cerekiew oraz Pawłowiczki zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Czysty Region”
 5. Budowa PSZOK na terenie gmin Kolonowskie oraz Reńska Wieś zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Czysty Region”
 6. Budowa PSZOK na terenie gmin Izbicko oraz Leśnica zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Czysty Region”
 7. Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap IV
 8. “MAMY RADY NA ODPADY” – kampania edukacyjna na terenie województwa opolskiego
 9. Budowa PSZOK na terenie gminy Ujazd zrzeszonej w Związku Międzygminnym "Czysty Region"
 10. Budowa PSZOK na terenie gminy Pawłowiczki zrzeszonej w Związku Międzygminnym "Czysty Region”
 11. Budowa PSZOK na terenie gminy Izbicko zrzeszonej w Związku Międzygminnym "Czysty Region”