Obowiązujące akty prawne


OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego "Czysty Region":
Uchwała Nr LXXXII/1/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Uchwała Nr LXXXII/2/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności:
Uchwała Nr LXXXVII/25/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 12 października 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności - obowiązuje od 01.01.2023 r. i jest zmieniana przez:
Uchwała Nr LXXXVIII/31/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 18 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXXVII/25/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 12 października 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
 

Zniżka za kompostowanie:
Uchwała Nr LXXIV/25/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zmieniana przez obowiązującą od 01.01.2023 r. uchwałę: 
Uchwała Nr LXXXVII/26/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 12 października 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXIV/25/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Górne stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych wyłączonych z systemu:
Uchwała Nr LXXIV/20/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 października 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
ZMIANY  -  obowiązują od 3 marca 2021 r. do 6 czerwca 2023 r..:
Uchwała Nr LXXVI/3/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/20/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 20 października 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZMIANY  -  obowiązują od 6 czerwca 2023 r.:
Uchwała Nr XCI/4/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/20/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 20 października 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Termin uiszczania opłat (bez zmian):
Uchwała Nr LII/61/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr LXX/24/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 18 listopada 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/61/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Usługa dodatkowa:
Uchwała Nr LXXIV/18/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 października 2020 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi

ZMIANY  - obowiązują od 3 marca 2021 r. do 25 sierpnia 2023 r.:
Uchwała Nr LXXVI/4/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LXXIV/18/2020 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi
        ZMIANY  - obowiązują od 26 sierpnia 2023 r.:
Uchwała Nr XCII/9/2023 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/18/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 20 października 2020 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Międzygminny „Czysty Region” w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych i objęcie wybranych nieruchomości niezamieszkałych system realizowanym przez Związek:
Uchwała Nr LXXIV/19/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na obszarze gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz uchylenia uchwały Nr LII/63/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na obszarze gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region”

 

 

Akty prawne obowiązujące do 31 grudnia 2020 r.:
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego "Czysty Region":
Uchwała Nr LXVII/1/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 30 maja 2019 r. w spawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”
Uchwała Nr LXIX/13/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Uchwała Nr LXVII/2/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr LXIX/15/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVII/2/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi