Stawki opłat nieruchomości niezamieszkałe

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Od 1 stycznia 2021 r. nieruchomości niezamieszkałe na których powstają odpady komunalne (firmy i część instytucji) zostały wyłączone z systemu realizowanego przez Związek Międzygminny „Czysty Region”. Właściciele tych nieruchomości zobowiązani są do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Związek. Zakres umowy musi być zgodny z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku.
Powyższy obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w wyniku której powstają odpady komunalne: sklepów, lokali gastronomicznych, banków, poczty, rzemiosła, wszystkich innych jednostek usługowych, organizacyjnych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych. Wyjątek stanowią instytucje, takie jak gminne jednostki organizacyjne, gminne spółki, przedszkola i szkoły podstawowe (w rozumieniu Prawa oświatowego), żłobki i kluby dziecięce, które dobrowolnie mogą przystąpić do systemu realizowanego przez Związek.

Niedopuszczalnym jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami komunalnymi z działalności gospodarczej.


Górne stawki opłat - dot. nieruchomości wyłączonych z systemu

Na podstawie art. 6 ust. 2 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Zgromadzenie Związku określiło górne (maksymalne) stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz Związku (tj. wyłączonych z systemu). Oznacza to, że firma odbierająca odpady nie może przekroczyć poniższych stawek za jednorazowy odbiór pojemnika lub worka.
Górne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w formie stawek brutto (zawierających podatek od towarów i usług) - za jednorazowe opróżnienie pojemnika lub worka o określonej pojemności wynoszą:

 • pojemność do 35 l – 7,50 zł za jeden worek;
 • pojemność od 35 l do 60 l – 15,00 zł za jeden worek;
 • pojemność 120 l - 30,00 zł za jeden pojemnik lub jeden worek;
 • pojemność 240 l - 60,00 zł za jeden pojemnik;
 • pojemność 660 l - 180,00 zł za jeden pojemnik;
 • pojemność 1100 l - 300,00 zł za jeden pojemnik;
 • za worek typu bigbag o pojemności 1 m3 - 200 zł.


Stawki opłat - dot. nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem Związku

 1. za pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 20,00 zł;
 2. za pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 40,00 zł;
 3. za pojemnik o pojemności 660 l - w wysokości 110,00 zł;
 4. za pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 183,00 zł;

W przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w drodze decyzji na właściciela nieruchomości nałożona zostanie opłata podwyższona, stanowiąca dwukrotność opłaty podstawowej.

 

Nieruchomość zamieszkała i niezamieszkała

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

 • uiszczać do Związku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją;
 • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów spoczywa na właścicielu lokalu, chyba że zapisy umowy najmu lokalu stanowią inaczej.