Rejestr Działalności Regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

=> aktualny Rejestr Działalności Regulowanej

Informacje na temat Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych:
Przedsiębiorca, zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie 14 gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „CZYSTY REGION” jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez  Związek Międzygminny „CZYSTY REGION”  z siedzibą przy ul. Szkolnej 15 w Kędzierzynie-Koźlu.

Członkami Związku są następujące gminy:

 1. Cisek
 2. Izbicko
 3. Kędzierzyn-Koźle
 4. Kolonowskie
 5. Leśnica
 6. Pawłowiczki
 7. Polska Cerekiew
 8. Reńska Wieś
 9. Ujazd
 10. Walce
 11. Zdzieszowice
 12. Dobrodzień
 13. Gogolin
 14. Tarnów Opolski
 15. Zawadzkie

Z dniem 1 stycznia 2013 r. Związek Międzygminny „CZYSTY REGION”  przejął od gmin – członków Związku m.in. kompetencje w zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym, wnioski o uzyskanie wpisu do rejestru lub dokonanie w nim zmiany prosimy o kierowanie na adres:

Związek Międzygminny „Czysty Region”
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:

 • pełną nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści :

„Oświadczam, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) ”.


Oświadczenie, powyższe powinno zawierać także:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 • podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
   

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

 • posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
 • utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

 • przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
 • przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Dodatkowe informacje:

Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (01.01.2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej. Zwolnienie z opłaty skarbowej wynika z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897). Mogą oni również wykonywać działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych w nieprzekraczalnym terminie do końca roku 2012 bez uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej (art. 14 ust. 1 w/w ustawy).

Opłata skarbowa:

 • za uzyskanie wpisu do rejestru - 50 zł,
 • za zmianę wpisu - 25 zł,
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 • przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w banku PKO BP S.A. O/Kędzierzyn-Koźle : 02 1020 3668 0000 5702 0264 3229
 • bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

 • jednostki budżetowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.


Termin i sposób załatwiania:

Wpis dokonuje się w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku. Termin uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku, w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Organ dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy oraz wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

Jeżeli organ nie dokona wpisu w ww. terminie, a od dnia wpływu wniosku do organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku, gdy:

 • przedsiębiorca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania przedmiotowej działalności, niezgodne ze stanem faktycznym;
 • przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;
 • organ stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę;
 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy;
 • stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
 • stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów
 • komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych;
 • przedsiębiorca, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 ww. ustawy, i nie świadczy usługi odbierania odpadów komunalnych w
 • trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 ustawy, w kolejnym roku kalendarzowym nie osiągnął poziomów recyklingu, przygotowania
 • do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
 • składowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2 ustawy.

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.