Program użyczania kompostowników mieszkańcom w ramach kampanii ”Kompostuję - nie marnuję”

Program użyczania kompostowników mieszkańcom w ramach kampanii ”Kompostuję - nie marnuję”

W celu edukacji mieszkańców w zakresie prawidłowego kompostowania odpadów, a także zachęcenia mieszkańców do efektywnego wykorzystywania odpadów biodegradowalnych powstających w ogrodach i kuchniach, Związek Międzygminny "Czysty Region" wdraża program użyczania kompostowników realizowany w ramach kampanii ”Kompostuję - nie marnuję”. Dzięki niemu chętni mieszkańcy otrzymają bezpłatnie w użyczenie, a po pięciu latach na własność, przydomowe kompostowniki.

Kampania jest skierowana do mieszkańców gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym "Czysty Region": Cisek, Dobrodzień, Gogolin, Izbicko, Kędzierzyn-Koźle, Kolonowskie, Leśnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Tarnów Opolski, Ujazd, Walce, Zdzieszowice.  
 

kompostuje_nie_marnuje
 

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE SĄ DO 15 LISTOPADA!

 

WARUNKI UŻYCZENIA:

1. O użyczenie kompostownika może wystąpić każdy właściciel / współwłaściciel / zarządca / użytkownik wieczysty nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie gminy będącej członkiem Związku Międzygminnego „Czysty Region”, który:
  • dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób nie stwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich,
  • dysponuje odpadami zielonymi oraz odpadami kuchennymi ulegającymi biodegradacji w ilości zapełniającej kompostownik,
  • ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu,
  • złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • zobowiąże się do składania corocznych sprawozdań o ilości odpadów poddanych kompostowaniu w okresie obowiązywania umowy.
2. Aby otrzymać kompostownik należy wystąpić z wnioskiem o użyczenie kompostownika oraz podpisać umowę użyczenia z 5 letnim terminem obowiązywania. Decydować będzie kolejność zgłoszeń - pula kompostowników dla poszczególnych gmin jest ograniczona.  
3. Po upływie terminu obowiązywania umowy kompostownik przejdzie na własność użytkownika.  
4. Wnioskodawca, którego wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, po podpisaniu umowy otrzyma kompostownik oraz instrukcję montażu kompostownika, instrukcję dotyczącą sposobu prowadzenia procesu kompostowania, informację na temat sposobu określania ilości odpadów poddanych kompostowaniu oraz wzór sprawozdania.  
5. Użytkownik, po podpisaniu umowy, będzie mógł odebrać kompostownik osobiście w miejscu i terminie wskazanym przez Związek (kompostowniki będą udostępniane na terenie PSZOK - Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz w siedzibie Związku). Planowany termin dystrybucji: sierpień 2023 r.   

Użytkownik kompostownika użyczonego w ramach niniejszego programu, jeśli jest właścicielem nieruchomości jednorodzinnej, może (ale nie musi) skorzystać ze zniżki za kompostowanie. W tym celu należy złożyć nową deklarację do biura Związku (więcej na temat zniżki za kompostowanie TUTAJ ). Należy pamiętać, że w przypadku skorzystania ze zniżki z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku, nieruchomość nie zostanie wyposażona w pojemnik koloru brązowego (w przypadku posiadania pojemnika zostanie on zabrany z posesji).    

Kompostowniki:  
Kompostowniki zakupione przez Związek wykonane będą z tworzywa sztucznego i zostaną objęte gwarancją producenta w całym okresie obowiązywania umowy (5 lat). Ich pojemność będzie wynosić minimum 700 l. Wnioskodawca otrzyma kompostownik w formie złożonej wraz z instrukcją montażu.


Gdzie złożyć wniosek?  
Wnioski należy składać do biura Związku Międzygminnego "Czysty Region" przy ul. Szkolnej 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle (Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańców, pokój 213 - 1 piętro) osobiście, za pośrednictwem ePUAP lub drogą pocztową (decyduje data wpływu wniosku do biura Związku).  
SKANY WNIOSKÓW PRZESŁANE MAILOWO NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE!    

Nabór wniosków rozpoczyna się 20 czerwca, wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym. O przyznaniu kompostownika decyduje kolejność złożenia wniosku oraz spełnienie warunków użyczenia.  

Pula kompostowników: min. 280 szt.  
Pytania w sprawie akcji prosimy kierować pod nr 77 446 11 98 lub pod e-mail: edukacja@czystyregion.pl  

 Wzory wniosku o użyczenie kompostownika oraz umowy dostępne są na dole tej strony.    

Program jest realizowany w ramach projektu „Kompleksowa kampania edukacyjna i informacyjna Związku Międzygminnego „Czysty Region" w zakresie gospodarowania odpadami, pod nazwą: „Odpady jako cenny surowiec" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

Wniosek_o_użyczenie_kompostownika_2023

Wzór_umowa_użyczenia_kompostownika
Wniosek_o_użyczenie_kompostownika_2023