Ważne informacje dla mieszkańców gminy Zawadzkie

Ważne informacje dla mieszkańców gminy Zawadzkie

Z dniem 1 grudnia 2023 r. Gmina Zawadzkie stanie się członkiem Związku Międzygminnego "Czysty Region". Związek zrzesza aktualnie 14 gmin województwa opolskiego, tworzy i obsługuje wspólny system gospodarowania odpadami komunalnymi. Z uwagi na przystąpienie gminy do Związku na właścicieli nieruchomości czekają ważne zmiany w systemie gospodarowania odpadami.  
 
OBOWIĄZKOWO ZŁÓŻ NOWĄ DEKLARACJĘ  
 • Właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie zobowiązany do złożenia nowej, pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01.12.2023 r.  
 • Deklaracje należy złożyć do dnia 10.10.2023 r. w pokoju 110 lub 111 Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem lub u swojego sołtysa.
 • Właściciele mieszkań w zabudowie wielorodzinnej nie składają odrębnych deklaracji – nowe deklaracje w imieniu mieszkańców, składają wspólnoty, zarządcy lub spółdzielnia mieszkaniowa.
 • Jeśli na terenie nieruchomości powstaje popiół, właściciel nieruchomości będzie nadal zobowiązany do selektywnej zbiórki tego odpadu (we własnym pojemniku). Aby popiół z nieruchomości został odebrany, należy wraz z drukiem deklaracji złożyć „Zgłoszenie selektywnego zbierania popiołu”. Na podstawie zgłoszenia wydana zostanie odpowiednia liczba naklejek na pojemniki – bez naklejki popiół nie będzie odbierany.
 • Druki deklaracji oraz zgłoszenia selektywnego zbierania popiołu są dostępne w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem oraz u sołtysów. Można je także pobrać TUTAJ.
 • Wypełnioną deklarację można także złożyć w biurze Związku osobiście lub pocztą na adres: ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, jak również wysłać elektronicznie za pośrednictwem ePUAP na e-skrzynkę Związku.
 • Wzory prawidłowego wypełnienia druków oraz instrukcję wysyłania deklaracji za pośrednictwem ePUAP znajdują się na dole strony.

 

SPRAWDŹ NOWE STAWKI OPŁAT I TERMIN PŁATNOŚCI  
Od 1 grudnia 2023 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 32,00 zł miesięcznie od mieszkańca , przy czym:

każdy piąty mieszkaniec nieruchomości: 26,50 zł miesięcznie;  
każdy szósty i kolejny mieszkaniec nieruchomości: 20,50 zł miesięcznie.


W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów stosowana jest opłata podwyższona, stanowiąca dwukrotność stawki podstawowej. Więcej na temat naruszenia zasad segregacji i najczęściej popełnianych błędów przeczytasz tutaj.  
   
W przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, właścicielowi nieruchomości jednorodzinnej przysługuje z wolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca. W przypadku skorzystania ze zniżki, nieruchomość nie zostanie wyposażona w pojemnik koloru brązowego. Więcej na temat zniżki za kompostowanie przeczytasz tutaj.  

UWAGA!  
 • Każdy właściciel nieruchomości, który złoży deklarację, otrzyma listownie indywidualny rachunek bankowy przydzielony przez Związek dla każdej nieruchomości, na który należy wnosić opłatę w wysokości określonej w złożonej deklaracji.  
 • Opłat należy dokonywać miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, np. za miesiąc styczeń – do końca stycznia, za miesiąc luty – do końca lutego itd.  
 • Nie będzie możliwości dokonywania opłat za odpady w kasie urzędu, spółki ZAW-KOM i u sołtysów.  

 

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ZWIĄZKU  

W ramach opłaty Związek wyposaża nieruchomości zamieszkałe:
 •  w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki na odpady zmieszane, bioodpady, metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier;
 • w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki na odpady zmieszane i bioodpady oraz worki do selektywnej zbiórki metali i tworzyw sztucznych, szkła, papieru.

 

Poza segregacją odpadów tj. papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, właściciele nieruchomości będą nadal zobowiązani do selektywnego zbierania popiołu - w pojemniku zakupionym przez właściciela nieruchomości.    
 
POPIÓŁ    
Popiół będzie odbierany w okresie październik – kwiecień co 2 tygodnie, natomiast w okresie maj – wrzesień 2 razy - z nieruchomości, które zadeklarowały takie zapotrzebowanie na druku „Zgłoszenia selektywnego zbierania popiołu”.  
Pojemnik na popiół zapewnia właściciel nieruchomości. Odpad należy gromadzić w pojemniku koloru szarego o pojemności 120 lub 240 litrów wykonanym z tworzywa sztucznego. Dopuszcza się zbieranie popiołu w pojemniku innego koloru ale z szarą pokrywą. Można zakupić dowolną liczbę pojemników według indywidualnego zapotrzebowania, ważne by nie wrzucać popiołu do innych odpadów.   

Istnieje możliwość zakupu używanego pojemnika na popiół w Zakładzie Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o.o.    

BIOODPADY    
BIOODPADY BĘDĄ ODBIERANE WYŁĄCZNIE Z BRĄZOWEGO POJEMNIKA (pojemnik dostarczy operator). Nie będzie możliwości odbioru bioodpadów z worków (nie dotyczy dodatkowo płatnej usługi dodatkowej).  

WORKI NA METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, PAPIER (w zabudowie jednorodzinnej)  
Operator dostarczy pakiet worków według ilości osób zgłoszonych w deklaracji - w przypadku ich wyczerpania należy zgłosić zapotrzebowanie do Biura Informacji i Obsługi Mieszkańców. Będzie także możliwość pobrania worków w Urzędzie Miejskim.  

ODPADY PROBLEMOWE  
 • ZBIÓRKA AKCYJNA - Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (takich jak dywany, wykładziny, meble domowe i ogrodowe, materace, wózki dziecięce, rowery, zabawki dużych rozmiarów) spod nieruchomości zamieszkałych według informacji na harmonogramie. Opony, odpady budowlane czy sprzęt AGD RTV nie będą odbierane.  
 • PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) - Punkt przyjmować będzie posegregowane odpady komunalne (w tym gruz, gabaryty, odpady niebezpieczne, opony)  
  zgodnie z regulaminem PSZOK. PLANOWANY TERMIN URUCHOMIENIA PSZOK: I KWARTAŁ 2024 r.
 • BEZPŁATNY ODBIÓR DUŻYCH ELEKTROODPADÓW Z DOMU  
  - lodówek, pralek, zmywarek itp.- więcej informacji tutaj.

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH udostępnione będą na stronach internetowych urzędu i Związku, w aplikacji mobilnej „Czysty Region”, a w przypadku zabudowy jednorodzinnej będą dostarczane na posesje.  
   

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (FIRMY, INSTYTUCJE) NIEOBJĘTE SYSTEMEM ZWIĄZKU – mają obowiązek posiadania indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej. Zakres umowy musi być zgodny z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie Związku.  


OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE dotyczące stawek opłat, obowiązków właścicieli nieruchomości, w tym Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” dostępne są tutaj.  

Właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zawadzkie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie Związku.  

   

KONTAKT  
W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem Informacji i Obsługi Mieszkańców Związku Międzygminnego "Czysty Region":  
Godziny urzędowania:    
poniedziałek  7.00-16.00    
wtorek-czwartek  7.00-15.00    
piątek 7.00 - 14.00  

POKÓJ NR 213 (I piętro)    
ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle  

tel. (+48) 77 446 11 93 lub (+48) 77 446 11 97    

e-mail: biuro@czystyregion.pl    

lub z Referatem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem:    
Godziny urzędowania:    
Poniedziałek 8.00-17.00    
Wtorek - czwartek 7.00 - 15.00    
Piątek 7.00 - 14.00    

tel. (77) 46 23 140 (pok. 111)    
tel. (77) 46 23 138 (pok. 110)  


 

 
 
 
 
 
 

« powrót