Informacje dla nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego “Czysty Region” obejmuje (poza zabudową zamieszkałą) nieruchomości niezamieszkałe takie jak:

  •  gminne jednostki organizacyjne, 
  • gminne spółki, 
  • przedszkola i szkoły podstawowe (w rozumieniu Prawa oświatowego), 
  • żłobki i kluby dziecięce. 

Właściciele powyższych nieruchomości są zobowiązani do złożenia do Związku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (należy wybrać właściwy wzór dla nieruchomości niezamieszkałych).

Wyłączenie z systemu organizowanego przez Związek jest możliwe wyłącznie w terminach określonych w zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Należy wówczas złożyć do biura Związku pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek. W podanym terminie można także ponownie włączyć się do systemu Związku składając pisemnie odwołanie oświadczenia o wyłączeniu się z systemu.

Oświadczenia o wyłączeniu się z systemu oraz odwołania tego oświadczenia są skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać umowa z wykonawcą na odbiór odpadów komunalnych i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

Informacja o terminie obowiązywania umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy objętych systemem Związku:

 

 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy złożyli skuteczne oświadczenie o wyłączeniu ze związkowego systemu odbioru odpadów, gospodarują swoimi odpadami na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie Związku we własnym zakresie podpisując umowy na odbiór odpadów.

Umowę taką można zawrzeć jedynie z firmą, wpisaną do Rejestru działalności regulowanej.

Umowa zawarta na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych musi zapewniać odbiór pięciu frakcji odpadów komunalnych, tj. tworzyw sztucznych i metali, papieru, szkła, bioodpadów i zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych.

Określone przez firmy stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów nie mogą być wyższe od górnych stawek ustalonych odpowiednią uchwałą Zgromadzenia.

Ważne!
Odbiór wszystkich odpadów zebranych na terenie nieruchomości niezamieszkałych odbywa się w sposób ustalony z wykonawcą usługi. Właściciele takich nieruchomości nie mogą pozbywać się swoich odpadów w PSZOK-ach.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy złożą oświadczenie o wyłączeniu się ze związkowego systemu odbioru odpadów, na podstawie art. 6 ust. 5a ww ustawy, podlegają cyklicznej kontroli posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.