Kto ma obowiązek złożenia deklaracji?

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie gmin Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Cisek, Dobrodzień, Gogolin, Izbicko, Kędzierzyn-Koźle, Kolonowskie, Leśnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Tarnów Opolski, Ujazd, Walce, Zdzieszowice, Zawadzkie) są zobowiązani złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podstawowym dokumentem, w którym właściciele nieruchomości sami określają wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz okres w jakim obowiązuje. Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają właściciele nieruchomości, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 4, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa ust. 1 pkt 4, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

Od 1 stycznia 2021 r. nieruchomości niezamieszkałe zostają wyłączone z systemu realizowanego przez Związek Międzygminny „Czysty Region”, a złożona deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, rodzinnych ogrodów działkowych, instytucji) przestaje obowiązywać z mocy prawa. Od 1 stycznia 2021 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani zawrzeć indywidualną umowę z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Związek.

Zabudowa jednorodzinna
Definicja budynku mieszkalnego jednorodzinnego (zgodnie z ustawą Prawo budowlane) – należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku;
Do złożenia deklaracji zobowiązany jest właściciel nieruchomości.

Zabudowa wielorodzinna
Definicja budynku mieszkalnego wielorodzinnego – każdy budynek mieszkalny inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny (definicja wskazana wyżej) jest kwalifikowany jako budynek mieszalny wielorodzinny.
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Wspólnota mieszkaniowa ponosi wynikające z ustawy opłaty bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu – w części odpowiadającej wysokości stawki opłaty za gospodarstwo domowe.

Jeżeli w nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa, powstała z mocy prawa na podstawie przepisów ustawy z 24 czerwca 2015r. o własności lokali, to „zbiorczą/wspólną” deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmującą wszystkie lokale wchodzące w jej skład (oraz ją uaktualniać w razie zmiany danych) składa wspólnota mieszkaniowa.

Wspólnota Mieszkaniowa powstaje z mocy prawa w momencie wyodrębnienia własności pierwszego lokalu w nieruchomości na rzecz innego niż dotychczasowy właściciel podmiotu. Powstanie wspólnoty nie jest więc aktem woli właścicieli wyrażonym np. na zebraniu.
Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową.


W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Właściciele lokali mieszkalnych i mieszkańcy budynków wielolokalowych nie składają odrębnych deklaracji. Właściciel lokalu powinien podać dane niezbędne do ustalenia wysokości opłaty i zgłaszać zawsze zmiany jeśli wystąpiły w tym zakresie.


Osoba, której służy spółdzielcze prawo do lokalu, lub osoba faktycznie zamieszkująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej nie jest obowiązana do wykonywania obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy.


Ponadto właściciel lokalu powinien uiszczać opłatę dotyczącą jego lokalu do Wspólnoty Mieszkaniowej lub Spółdzielni Mieszkaniowej „Zbiorczą/wspólną” deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmującą wszystkie lokale wchodzące w jej skład, w imieniu wszystkich mieszkańców, składa WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA lub SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podpisuje:

  • współwłaściciel (posiadający pełnomocnictwo reprezentowania wszystkich współwłaścicieli)
  • wszyscy współwłaściciele
  • umocowany zarządca
  • pełnomocnik posiadający pełnomocnictwo do podpisywania
  • zarząd wspólnoty
  • inny podmiot uprawniony do działania w imieniu wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni

UWAGA: Za treść deklaracji i dane w niej zawarte odpowiada wspólnota mieszkaniowa, a nie osoba, która ją podpisała w imieniu wspólnoty.

W przypadku gdy deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podpisana przez pełnomocnika podatnika należy pamiętać, iż pełnomocnictwo składane jest na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.
Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej na rachunek bankowy właściwego urzędu gminy lub miasta.
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.

Od 01.01.2016r. obowiązują wzory pełnomocnictw:
Wzory pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzory zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2015 r., poz. 2337)

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle: ul. Piramowicza 32,47-200 Kędzierzyn-Koźle nr 02 1020 3668 0000 5702 0264 3229 lub w kasie Urzędu Miasta.

Zabudowa niezamieszkała
Nieruchomości niezamieszkałe to nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, sklepy, zakłady produkcyjne, zakłady usługowe, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, gabinety lekarskie, lecznice dla zwierząt, apteki. itp.

Uwaga! Od 1 stycznia 2021 r. nieruchomości niezamieszkałe zostają wyłączone z systemu realizowanego przez Związek Międzygminny „Czysty Region”, a złożona deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, rodzinnych ogrodów działkowych, instytucji) przestaje obowiązywać z mocy prawa. Od 1 stycznia 2021 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani zawrzeć indywidualną umowę z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Związek.