Zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia postępowania na odbiór odpadów

ZAWIADOMIENIA ZAMIESZCZONE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ ZWIĄZKU

ZAWIADOMIENIE
 o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gminy Izbicko, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 6c ust. 2a i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r., poz. 399), Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” zawiadamia: właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, o których mowa w Uchwale Nr LXXIV/19/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na obszarze gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz uchylenia uchwały Nr LII/63/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na obszarze gminy – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region”, położonych na terenie gminy Izbicko o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz zawarcia umów z wyłonionym wykonawcą na okres od dnia 1.09.2024 r. do 31.08.2025 r.
Mając na uwadze powyższe właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w terminie 60 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej, mają możliwość złożenia oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek Międzygminny „Czysty Region”. W pisemnym oświadczeniu (załączono odpowiednio druk), właściciel nieruchomości ma obowiązek wskazać gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, z którym zawarł umowę oraz dołączyć do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.
Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy. Niniejsze zawiadomienie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 15 kwietnia 2024 roku.

 

ZAWIADOMIENIE
 o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gminy Leśnica, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie 6c ust. 2a i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r., poz. 399), Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” zawiadamia: właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, o których mowa w Uchwale Nr LXXIV/19/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na obszarze gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz uchylenia uchwały Nr LII/63/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na obszarze gminy – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region”, położonych na terenie gminy Leśnica o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz zawarcia umów z wyłonionym wykonawcą na okres od dnia 1.08.2024 r. do 31.07.2025 r.
Mając na uwadze powyższe właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w terminie 60 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej, mają możliwość złożenia oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek Międzygminny „Czysty Region”. W pisemnym oświadczeniu (załączono odpowiednio druk), właściciel nieruchomości ma obowiązek wskazać gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, z którym zawarł umowę oraz dołączyć do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.
Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy. Niniejsze zawiadomienie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 15 kwietnia 2024 roku.
 

ZAWIADOMIENIE
 o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gminy Cisek, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 6c ust. 2a i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r., poz. 399), Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” zawiadamia: właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, o których mowa w Uchwale Nr LXXIV/19/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Czysty Region" z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na obszarze gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz uchylenia uchwały Nr LII/63/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na obszarze gminy – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region”, położonych na terenie gminy Cisek o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz zawarcia umów z wyłonionym wykonawcą na okres od dnia 1.07.2024 r. do 30.06.2025 r.
Mając na uwadze powyższe właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w terminie 60 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej, mają możliwość złożenia oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek Międzygminny „Czysty Region”. W pisemnym oświadczeniu (załączono odpowiednio druk), właściciel nieruchomości ma obowiązek wskazać gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, z którym zawarł umowę oraz dołączyć do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.
Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy. Niniejsze zawiadomienie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 15 kwietnia 2024 roku.

DRUK OŚWIADCZENIA O WYŁĄCZENIU SIĘ Z SYSTEMU DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH