Nieprawidłowa segregacja odpadów

Zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”, każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. 

Po co segregujemy?
Segregując, zmniejszamy ilość odpadów trafiających na składowiska i odzyskujemy surowce do recyklingu, tym samym oszczędzamy zasoby naturalne. Selektywna zbiórka ma także pozytywny wpływ na nasze portfele – obniża koszty systemu gospodarowania odpadami.
 

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU SEGREGACJI ODPADÓW

Wymóg selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości uznaje się za zachowany, gdy odpady komunalne zebrane są:

  • w podziale na odpowiednie frakcje zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku;
  • w odpowiednich dla danego typu nieruchomości pojemnikach, workach, kontenerach przeznaczanych do zbierania tych odpadów, a w przypadku nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych kompostujących bioodpady, w przydomowym kompostowniku.

NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU SEGREGACJI ODPADÓW
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa postępowanie gminy (w tym także Związku) oraz podmiotu odbierającego odpady komunalne w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Jeśli odbiorca odpadów stwierdzi naruszenie zasad segregacji:
1) odmawia odbioru odpadów w ramach frakcji zbieranej w danym pojemniku lub worku,
2) powiadamia o tym właściciela nieruchomości umieszczając właściwą naklejkę na pojemniku lub worku:
  • W przypadku, gdy w pojemniku stwierdzono odpady komunalne, które powinne były zostać wrzucone do pojemnika przeznaczonego dla innej frakcji (np. odpady zmieszane w pojemniku przeznaczonym na tworzywa sztuczne lub szkło): przykleja trójkątną naklejkę i odbiera te odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w najbliższym terminie odbioru odpadów tej frakcji wynikającym z harmonogramu;
  • W przypadku stwierdzenia odpadów  niepodlegających (zgodnie z Regulaminem) gromadzeniu w pojemniku lub  niepodlegających zbieraniu z terenu nieruchomości lub niebędących odpadami komunalnymi (np. odpady budowlane w odpadach zmieszanych, odpady niebezpieczne w pojemnikach, zderzaki samochodowe w tworzywach sztucznych itp.): przykleja prostokątną naklejkę oraz pozostawia pojemnik bez odbioru. Pojemnik zostanie odebrany wówczas, gdy nie będzie zawierał odpadów niepodlegających (zgodnie z Regulaminem) gromadzeniu w pojemniku lub niepodlegających zbieraniu z terenu nieruchomości lub niebędących odpadami komunalnymi.
3) odbiorca odpadów powiadamia Związek i przekazuje dokumentacją fotograficzną,
4) po odebraniu odpadów usuwa naklejkę z pojemnika.

Z_A_SEGREGACJA_PNG_120x90
Naklejka trójkątna - stosowana w przypadku, gdy w pojemniku stwierdzono odpady komunalne, które powinny były zostać wrzucone do pojemnika przeznaczonego dla innej frakcji (np. odpady zmieszane w pojemniku na przeznaczonym na tworzywa sztuczne lub szkło)

z_a_segregacja_zmieszanych_prost
Naklejka prostokątna - stosowana w przypadku stwierdzenia odpadów  niepodlegających (zgodnie z Regulaminem) gromadzeniu w pojemniku lub  niepodlegających zbieraniu z terenu nieruchomości lub niebędących odpadami komunalnymi (np. odpady budowlane w odpadach zmieszanych, odpady niebezpieczne w pojemnikach, zderzaki samochodowe w tworzywach sztucznych itp.).
 

KONSEKWENCJE FINANSOWE
Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region”, na podstawie powiadomienia przekazanego przez podmiot odbierający, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zarząd Związku określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Pierwsze naruszenie zasad selektywnej zbiórki traktowane jest jako ostrzeżenie, w kolejnych przypadkach za okres, w którym stwierdzono nieprawidłowości, naliczana jest opłata podwyższona stanowiąca dwukrotność opłaty podstawowej za gospodarowanie odpadami.


Nieprawidłowo posegregowane odpady powodują zwiększone koszty zagospodarowania i uniemożliwiają efektywny odzysk surowców.  Zobacz jakie błędy w segregacji popełniamy najczęściej, ich listę znajdziesz TUTAJ.