MPSZOK

Do czasu powstania stacjonarnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” funkcjonować będą Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK). Terminy ich organizowania są dostępne w harmonogramach wywozu odpadów.

MPSZOK-i organizowane są przez operatorów odbierających odpady komunalne pochodzące od właścicieli nieruchomości z gmin członkowskich należących do Związku. Mieszkańcy mogą nieodpłatnie przekazać do MPSZOK następujące odpady komunalne (prócz powstałych w wyniku działalności gospodarczej):

 • tworzywa sztuczne
 • papier i tektura
 • szkło opakowaniowe
 • bioodpady
 • przeterminowane leki
 • substancje niebezpieczne - chemikalia i ich opakowania (farby, tusze, oleje, detergenty, lepiszcze, żywice, wiadra i puszki po farbach, rozpuszczalniki)
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm oraz opony jednośladów* (4 szt. na mieszkańca na rok)
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne* (300 kg na mieszkańca / rok)
 • popiół
 • igły, strzykawki wytworzone w ramach iniekcji domowych
 • olej jadalny (np. z frytkownicy)

UWAGA!

Przyjęcie odpadów nastąpi jedynie za okazaniem dowodu osobistego oraz ostatniego potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MPSZOK nie przyjmuje odpadów komunalnych zmieszanych. Odpady dostarczone na MPSZOK’a muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

Ponadto informujemy, że każdy mieszkaniec, jeżeli nie ma możliwości samodzielnego wywiezienia odpadów do MPSZOK ma alternatywne rozwiązanie, polegające na zamówieniu odpłatnej usługi dodatkowej.

UWAGA! Związek Międzygminny „Czysty Region” nie odbiera odpadów takich jak: styropian dociepleniowy, wełna mineralna, papa, płyty eternitowe, odpady zawierające azbest, opakowania po materiałach budowlanych, części samochodowe oraz odpady poprodukcyjne (nie są to odpady komunalne). Mieszkaniec ma obowiązek zapewnić prawidłową utylizację takich odpadów we własnym zakresie poprzez kontakt z odpowiednią firmą odbierającą tego typu odpady.
 
Odpady wielkogabarytowe (dywany, wykładziny, materace, wózki, meble) można również wystawić przed posesję w dniu organizacji zbiórki akcyjnej.

Z myślą o potrzebach mieszkańców Związek stworzył także możliwość bezpłatnego oddania odpadów (poza zbiórkami akcyjnymi oraz w ramach MPSZOK) takich jak: odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowalne i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne wytworzone przy własnoręcznie prowadzonych remontach (300kg/mieszkańca/rok) do siedziby „Czysty Region” Sp. z o.o. przy ul. Naftowej 7 w Kędzierzynie-Koźlu. Zasady przyjęcia określa poniższa grafika:

Odbi_r_gruzu_i_odpad_w_wielkgaba