Poziom odzysku i recyklingu

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Jednym z podstawowych celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, które wymusza ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zgodnie z art. 6 pkt 11 Statutu Związku Międzygminnego "Czysty Region").

 1. Zgodnie z art. 3aa. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r., gminy są obowiązane osiągnąć za rok 2020 poziom:
  przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
 2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo.
   

Natomiast, zgodnie z aktualnymi zapisami art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej:

 1. 20% wagowo – za rok 2021;
 2. 25% wagowo – za rok 2022;
 3. 35% wagowo – za rok 2023;
 4. 45% wagowo – za rok 2024;
 5. 55% wagowo – za rok 2025;
 6. 56% wagowo – za rok 2026;
 7. 57% wagowo – za rok 2027;
 8. 58% wagowo – za rok 2028;
 9. 59% wagowo – za rok 2029;
 10. 60% wagowo – za rok 2030;
 11. 61% wagowo – za rok 2031;
 12. 62% wagowo – za rok 2032;
 13. 63% wagowo – za rok 2033;
 14. 64% wagowo – za rok 2034;
 15. 65% wagowo – za rok 2035 i za każdy kolejny rok.

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do masy wytworzonych odpadów komunalnych.

Według art. 3c cytowanej ustawy, gminy mają również obowiązek ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywa­nych do składowania:

   do dnia 16 lipca 2013r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
   do dnia 16 lipca 2020r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

– w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

Nowelizacja ustawy nakłada także na gminy od 2025 r. obowiązek nieprzekraczania poziomu składowania odpadów w wysokości:

 1. 30% wagowo – za każdy rok w latach 2025–2029;
 2. 20% wagowo – za każdy rok w latach 2030–2034;
 3. 10% wagowo – w 2035 r. i za każdy kolejny rok w latach następnych.

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz. 888 z późn. zmianami) Przewodniczący Zarządu jest zobowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które jest opracowywane na podstawie sprawozdań półrocznych przekazywanych przez przedsiębiorców prowadzących działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gmin członkowskich Związku. Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poniżej przedstawiamy osiągnięte przez Związek poziomy:

za rok 2015

 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 26,52 % (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r., a wymagany do osiągnięcia w 2015r. – 50%);
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła – 16,30% (wymagany poziom w 2015r. – 16%);
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 98,85% (wymagany poziom w 2015r. – 40%).

za rok 2016

 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 % (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r., a wymagany do osiągnięcia w 2016r. – 45%);
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła – 21,72 % (wymagany poziom w 2016r. – 18%);
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 81,39 % (wymagany poziom w 2016r. – 42%).

za rok 2017

 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 % (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r., a wymagany do osiągnięcia w 2017r. – 45%);
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła – 20,76 % (wymagany poziom w 2017r. – 20%);
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 94,55 % (wymagany poziom w 2017r. – 45%).

za rok 2018

 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 % (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r., a wymagany do osiągnięcia w 2018 r. – 40%);
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła – 31 % (wymagany poziom w 2018 r. – 30%);
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 99,83 % (wymagany poziom w 2018 r. – 50%).

za rok 2019

 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r., a wymagany do osiągnięcia w 2019 r. – 40%),
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła – 31,97% (wymagany poziom w 2019 r. – 40%),
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 99,27% (wymagany poziom w 2019 r. – 60%).

Za rok 2020

 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r., a wymagany do osiągnięcia w 2020 r. – 35%),
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkła – 35% (wymagany poziom w 2020 r. – 50%),
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 99,34% (wymagany poziom w 2020 r. – 70%).

Za rok 2021

 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 2,78%,
 • recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych – 28,51% (wymagany poziom w 2021 r. - 20%),
 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne – 98,67%,
 • składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych za 2021 rok dla całego Związku wyniósł 20,16%.


Za rok 2022

 • Osiągnięty przez związek międzygminny/metropolitalny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych [%] - 27,64% (wymagany poziom to 25%)
 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] - 0%
 • Poziom składowania odpadów komunalnych [%] - 17,20%
 • Stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do odebranych i zebranych odpadów komunalnych [%] - 0,79%

 

Za rok 2023 (poziomy w trakcie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego)

Poziomy osiągnięte przez Związek:

 • Osiągnięty przez związek międzygminny/metropolitalny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych [%] - 44,4% (wymagany poziom to 35%)
 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] - 0,7%
 • Poziom składowania odpadów komunalnych [%] - 19,16%
 • Stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do odebranych i zebranych odpadów komunalnych [%] - 1,52%

Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości: